09:49, 25/06/2018

TCB: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và ngày ĐKCC

TCB: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và ngày ĐKCC

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và ngày ĐKCC như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180625_20180625--TCB--NQ-HDQT-ve-ngay-DKCC-va-CBTT-phat-hanh-co-phieu-tu-NV-CSH.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ