06:13, 16/10/2018

TCB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Phạm Quang Thắng, Đỗ Tuấn Anh và Nguyễn Lê Quốc Anh

TCB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Phạm Quang Thắng, Đỗ Tuấn Anh và Nguyễn Lê Quốc Anh

Phạm Quang Thắng, Đỗ Tuấn Anh và Nguyễn Lê Quốc Anh thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
  20181016_20181016--TCB--TB-giao-dich-co-phieu--NGUYEN-LE-QUOC-ANH.PDF
  20181016_20181016--TCB--TB-giao-dich-co-phieu--PHAM-QUANG-THANG.PDF
  20181016_20181016--TCB---TB-giao-dich-co-phieu--DO-TUAN-ANH.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ