09:55, 20/12/2018

TCB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Hồ Anh Minh

TCB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Hồ Anh Minh

Hồ Anh Minh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam như sau:

20181220_20181220 - TCB - Bao cao ket qua giao dich - Ho Anh Minh.pdf

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ