07:16, 09/02/2017

SFI: Thông qua tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 như sau:

Theo đó, Hội đồng quản trị thông qua ngày chốt danh sách tham dự Đại hội dồng cổ đông thường niên năm 2017 cùa Công ty cổ phần Đại lý Vận tải SAFI, cụ thể như sau:

-           Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2017

-           Ngày họp Đại hội đồng cổ dông dự kiến : thứ bảy ngày 01/04/2017

-           Địa điểm tổ chức dại hội: sẽ thông báo sau

-           Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp.

-           Các tài liệu họp dại hội, chương trình đại hội... được đăng tải trên website của Công ty dự kiến từ ngày 21/03/2017.

Tải file gốc

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ