02:17, 22/12/2016

SFI: Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2016

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chia tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt như sau:

Theo đó, Hội đồng quản trị thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%

Thời gian dự kiến thực hiện vào Tháng 1/2017

Tải file gốc

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ