10:17, 18/10/2018

SFI: Thông báo kết quả chuyển nhượng 23% vốn góp tại Công ty TNHH KCTC Việt Nam

SFI: Thông báo kết quả chuyển nhượng 23% vốn góp tại Công ty TNHH KCTC Việt Nam

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo  kết quả chuyển nhượng 23% vốn góp tại Công ty TNHH KCTC Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
  20181018_20181018--SFI--CBTT-bao-cao-ket-qua-chuyen-nhuon-23-von-gop-tai-cty-TNHH-KCTC.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ