09:38, 07/12/2015

SFI - Halley Sicav - Halley Asian Prosperity đã mua 34.380 CP

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Halley Sicav - Halley Asian Prosperity tại SFI tăng lên 5%.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Halley Sicav - Halley Asian Prosperity

Mã chứng khoán: SFI

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 505.650 CP, tỷ lệ 4,68%

Số lượng cổ phiếu đã mua: 34.380 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 540.030 CP, tỷ lệ 5%

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 3/12/2015

Tải file gốc.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ