07:03, 06/02/2017

SFI: Đính chính giao dịch của bà Đỗ Thị Hồng Loan

Bà Đỗ Thị Hồng Loan đính chính thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI như sau:

Cụ thể, bà Loan đính chính lại nội dung thông báo giao dịch tại ngày 23/1/2017

Nội dung sai: Mục số 5 và mục số 7

5. Số lượng, tỷ lệ cồ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 439.845 cp

7. Số lượng, tỷ lệ cố phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 459.845 cp

Nội dung đính chính: Mục sổ 5 và mục số 7

5. Sổ lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 418.900 cp

7. Số lượng, tỳ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 438.900 cp

Tải file gốc

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ