09:11, 08/08/2016

SFI: Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016

CTCP Đại lý Vận tải Safi (SFI) công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016 như sau:

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Công ty tổ chức 05 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 05 nghị quyết/quyết định.

Giao dịch cổ phiếu: Có 01 giao dịch mua/bán cổ phiếu của cổ đông nội bộ/người có liên quan/cổ đông lớn được thực hiện.

Tải file gốc

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ