07:43, 06/07/2018

SBM: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018

SBM: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SBM của CTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/07/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/07/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 14h00 ngày 06/08/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Hội trường tầng 3 (Số 03, đường An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội)
          - Nội dung họp: + Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2018-2023;
+ Tờ trình tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ