08:21, 14/05/2014

MDF – 21/5 GDKHQ hưởng cổ tức năm 2013

Cổ tức được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5% vào ngày 10/6/2014.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MDF của CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2014

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/05/2014

3. Lý do và mục đích:

     * Trả cổ tức bằng tiền năm 2013:

          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

          - Thời gian thực hiện: 10/6/2014

          - Địa điểm thực hiện:

               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính-Kế toán Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu) từ ngày 10/6/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.

               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ