03:12, 12/06/2019

GMX: Nguyễn Thái Học - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 35.000 CP

GMX: Nguyễn Thái Học - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 35.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thái Học
- Mã chứng khoán: GMX
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 135.721 CP (tỷ lệ 2,55%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Sơn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Anh ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 131.722 CP (tỷ lệ 2,48%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 35.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: giải quyết nhu cầu đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/06/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/07/2019.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ