02:30, 04/11/2019

GMX: Lưu Thị Mai - Người được ủy quyền công bố thông tin - đã mua 600 CP

GMX: Lưu Thị Mai - Người được ủy quyền công bố thông tin - đã mua 600 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lưu Thị Mai
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người được ủy quyền công bố thông tin
- Mã chứng khoán: GMX
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 77.210 CP (tỷ lệ 1,45%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 77.810 CP (tỷ lệ 1,46%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 28/10/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 29/10/2019.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ