09:57, 24/12/2019

GMX: Lưu Thị Mai - Người được ủy quyền công bố thông tin - đã bán 0 CP

GMX: Lưu Thị Mai - Người được ủy quyền công bố thông tin - đã bán 0 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lưu Thị Mai
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người được ủy quyền công bố thông tin
- Mã chứng khoán: GMX
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 77.810 CP (tỷ lệ 1,46%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 30.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 77.810 CP (tỷ lệ 1,46%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không đạt mức giá kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 21/11/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 20/12/2019.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ