02:34, 25/04/2016

CTD - Bầu Trưởng Ban kiểm soát

CTCP Xây Dựng Cotec (CTD) công bố Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau:

Theo đó, ông Nguyễn Đức Cảnh được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 22/4/2016.

Tải file gốc

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ