BizLIVE - Đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội nhất trí với đề nghị của Chính phủ về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù với Thủ đô Hà Nội như đã từng thí điểm với TP.HCM.
Ủy ban Tài chính - Ngân sách: Hà Nội cần cơ chế đặc thù tương thích với TP.HCM
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.
Sáng 9/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách (TCNS) của Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết này.
Chủ nhiệm Ủy ban TCNS cho biết, đa số ý kiến trong Ủy ban TCNS tán thành với các lý do nêu trong Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP. Hà Nội nhằm góp phần tăng nguồn lực, quyền chủ động trong việc quyết định, sử dụng ngân sách để phù hợp mục tiêu, phương hướng phát triển Thủ đô trong điều kiện mới.
Qua xem xét Tờ trình của Chính phủ và Dự thảo Nghị quyết, Ủy ban TCNS đã cho ý kiến về một số nội dung cụ thể.
Theo đó, về thẩm quyền quyết định bổ sung các khoản phí, lệ phí và tăng mức thu phí, lệ phí, Ủy ban TCNS thấy rằng, Chính phủ trình Quốc hội cho phép thí điểm giao cho HĐND TP. Hà Nội thực hiện quyền hạn này, thực chất là để phân cấp cho HĐND TP. Hà Nội quyết định bổ sung các khoản phí, lệ phí nhằm tạo sự linh hoạt, chủ động cho HĐND TP. Hà Nội trong việc tổ chức thực hiện Luật Phí và lệ phí. Quy định này tương thích với cơ chế thí điểm đối với TP.HCM theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội. Vì vậy, Ủy ban TCNS cơ bản nhất trí với nội dung Chính phủ trình.
Về việc ngân sách TP. Hà Nội được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Ủy ban TCNS nhất trí với đề nghị của Chính phủ và quy định này tương thích với cơ chế thí điểm đối với TP.HCM theo Nghị quyết số 54. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc bán tài sản công có nhiều khó khăn, quy trình và thủ tục phức tạp, kéo dài. Vì vậy, để quy định này có tính khả thi, Ủy ban TCNS đề nghị UBND TP. Hà Nội chủ động có đề án tổng thể và đánh giá đầy đủ nguồn thu, lộ trình và kế hoạch, tổ chức thu từ lĩnh vực này trên địa bàn thành phố, để trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Về đề xuất cho phép TP. Hà Nội được giữ lại toàn bộ số thu từ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp, Ủy ban TCNS cho biết, đa số ý kiến cơ bản nhất trí với nội dung Chính phủ trình và đề nghị thành phố báo cáo số liệu cụ thể về dự kiến nguồn thu này.
Về việc giao quyền cho HĐND TP. Hà Nội quyết định dự toán, phân bổ ngân sách do Thủ tướng Chính phủ giao, đa số ý kiến trong Ủy ban TCNS cũng nhất trí với Tờ trình của Chính phủ.
Về thực hiện cơ chế sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư, Ủy ban TCNS thấy rằng, để tạo cơ chế chủ động, linh hoạt như đã quy định thí điểm đối với TP.HCM, Ủy ban TCNS đề nghị Quốc hội xem xét, giao cho HĐND TP.Hà Nội xem xét, quyết định vấn đề này như đề xuất của Chính phủ.
Ủy ban TCNS cũng nhất trí với chủ trương cho phép UBND TP. Hà Nội được tạm ứng sử dụng Quỹ dự trữ tài chính để đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng và thời hạn tạm ứng là 36 tháng. Thời hạn này cũng tương tự như thời hạn quy định thí điểm đối với TP.HCM. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ cần hướng dẫn cụ thể về mức tạm ứng, cơ chế quản lý, sử dụng, kiểm tra, giám sát chặt chẽ khoản vốn đầu tư này.
Về sử dụng kinh phí thường xuyên của ngân sách thành phố để đầu tư, nâng cấp, cải tạo, mở rộng đầu, tư xây dựng mới các công trình thiết yếu trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban TCNS cho rằng, việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới các công trình của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập cũ là cần thiết. Vì vậy, đa số ý kiến tán thành với nội dung Chính phủ trình nhưng đề nghị Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn, quy định rõ hơn đối tượng và quy trình quản lý nguồn kinh phí này phù hợp với bản chất của nguồn vốn đầu tư được cơ cấu trong chi thường xuyên, bảo đảm đúng quy định.
Ủy ban TCNS nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc sử dụng ngân sách cấp thành phố để hỗ trợ cho các địa phương khác cũng như sử dụng ngân sách cấp quận để hỗ trợ các huyện còn khó khăn trên địa bàn thành phố.
Ngoài ra, Ủy ban TCNS cũng đồng ý với đề xuất nâng mức dư nợ vay của ngân sách TP. Hà Nội từ 70% lên 90% để bảo đảm tương đồng với cơ chế đặc thù của TP.HCM, nhằm tạo dư địa cho Thủ đô có thể tăng quy mô vay vốn đầu tư một số dự án cơ sở hạ tầng quan trọng, trong bối cảnh nguồn vốn ODA ngày càng hạn hẹp và các dự án ODA về đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông đã được chuyển từ cơ chế cấp phát sang cơ chế cho địa phương vay lại.
Sáng cùng ngày, tại phiên thảo luận về dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP. Hà Nội, đa số các đại biểu tán thành với các lý do nêu trong tờ trình và báo cáo thẩm tra về sự cần thiết ban hành Nghị quyết này nhằm góp phần tăng nguồn lực, quyền chủ động trong việc quyết định, sử dụng ngân sách để thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, phương hướng phát triển Thủ đô trong điều kiện mới.

HOÀNG HÀ