BizLIVE - Trong 11 tháng, Việt Nam xuất siêu 10,9 tỷ USD. Tuy nhiên, trong tháng 12 ước tính nhập siêu 1 tỷ USD kéo giá trị xuất siêu cả năm còn 9,9 tỷ USD.
Nhập siêu 1 tỷ USD tháng cuối năm kéo giá trị xuất siêu còn 9,9 tỷ
Ảnh minh họa.
Theo Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa năm 2019 ước tính đạt 516,96 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 263,45 tỷ USD, tăng 8,1% so với năm trước.
Số liệu thống kê cũng cho thấy, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 12/2019 ước tính đạt 21,8 tỷ USD, giảm 4,4% so với tháng trước. Luỹ kế cả năm năm 2019, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước tính đạt 263,45 tỷ USD, tăng 8,1% so với năm 2018, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 82,10 tỷ USD, tăng 17,7%, chiếm 31,2% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 181,35 tỷ USD, tăng 4,2%, chiếm 68,8% (tỷ trọng giảm 2,5 điểm phần trăm so với năm trước). Trong năm 2019 có 32 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92,9% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 6 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 63,4%).
Về nhập khẩu, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 12/2019 ước tính đạt 22,8 tỷ USD, tăng 6,8% so với tháng trước. Tính chung năm 2019, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 253,51 tỷ USD, tăng 7% so với năm 2018.
Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 108,01 tỷ USD, tăng 13,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 145,50 tỷ USD, tăng 2,5%. Trong năm 2019 có 37 mặt hàng nhập khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, chiếm tới 90,6% tổng kim ngạch nhập khẩu (4 mặt hàng đạt trên 10 tỷ USD, chiếm 45,8%).
 Cán cân thương mại Việt Nam trong các tháng năm 2019 (Đơn vị: Triệu USD)
Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 11/2019 xuất siêu 1,5 tỷ USD, 11 tháng xuất siêu 10,9 tỷ USD; tháng 12/2019 ước tính nhập siêu 1 tỷ USD. Ước tính năm 2019 xuất siêu 9,9 tỷ USD.
Trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 25,9 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 35,8 tỷ USD.

HẠ AN