BizLIVE - Doanh thu từ bán thuỷ sản giảm 85% trong quý I khiến lợi nhuận kinh doanh âm 466 triệu đồng, nhưng kết thúc quý đầu năm TS4 vẫn lãi 85 triệu đồng.
Thuỷ sản 4: Doanh thu giảm mạnh, nguồn thu khác cứu lợi nhuận thoát lỗ quý I
Ảnh minh họa.
CTCP Thuỷ sản số 4 (Thuỷ sản 4 – mã TS4) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020. Báo cáo cho thấy, việc bán hàng ế ẩm khiến lợi nhuận từ bán hàng âm 466 triệu đồng.
Cụ thể, trong kỳ doanh thu bán hàng từ thuỷ sản sụt giảm mạnh 85% còn 28,6 tỷ đồng so với cùng kỳ 2019 là 190 tỷ đồng. Doanh thu từ cung cấp dịch vụ chung cư cũng giảm gần 96% còn 120 triệu đồng.
Theo đó, giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh gần 84% còn 27,6 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm 82%, còn 4 tỷ đồng, nhưng biên lợi nhuận gộp vẫn cao hơn 2,2 điểm % so với cùng kỳ do giá hàng bán thấp hơn một chút.
Trong kỳ, công ty có chi phí lãi vay giảm mạnh, còn 168 triệu đồng, so với gần 14 tỷ đồng cùng kỳ 2019.
Các chi phí hoạt động đều giảm, như: chi phí bán hàng giảm 42%, chi phí quản lý giảm 53%, nhưng lợi nhuận kinh doanh vẫn âm 466 triệu đồng, so với mức lãi 2,8 tỷ đồng cùng kỳ 2019.
Nhưng nhờ có lợi nhuận khác lãi 551 triệu đồng đã cứu công ty thoát lỗ với mức lợi nhuận trước thuế 85 triệu đồng, giảm 97% so với cùng kỳ 2019.
Tính đến 31/3/2020, TS4 có tổng tài sản tăng thêm 2,3 tỷ đồng lên 1.175 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn của khách hàng trong kỳ tăng 15% lên 105 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm nhẹ 3% còn 806 tỷ đồng so với đầu năm. Trong kỳ, TS4 vay thêm 50 tỷ đồng nợ dài hạn từ ngân hàng.
Công ty cũng đang có nợ quá hạn chưa thanh toán là 72 tỷ đồng, gồm: CTCP Thuỷ sản Việt Thắng 57,8 tỷ đồng; Công ty TNHH CJ VINA AGRI, chi nhánh Vĩnh Long 9,8 tỷ đồng; Công ty TNHH GUYOMARC’H Việt Nam 4,5 tỷ đồng.

HOÀNG ANH