BizLIVE - Nghị định 51/2018/NĐ-CP mà Chính phủ mới ban hành đã bổ sung quy định nhà đầu tư nước ngoài có quyền tham gia hoạt động mua bán hàng hóa và góp vốn vào Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam.
Nhà đầu tư nước ngoài được tham gia Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam
Ảnh minh họa.
Mới đây, chính phủ vừa ban hành Nghị định 51/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại, trong đó sửa đổi, bổ sung điều kiện thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.
Theo Nghị định 51/2018/NĐ-CP, Sở Giao dịch hàng hóa được thành lập nếu đáp ứng đủ các điều kiện có vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng trở lên và có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng các yêu cầu về giải pháp công nghệ và kỹ thuật trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa.
Cụ thể, hệ thống máy chủ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa ổn định và có tối thiểu một máy chủ dự phòng luôn ở trạng thái sẵn sàng trong trường hợp hệ thống chính xảy ra sự cố; hệ thống máy chủ đảm bảo sao lưu dữ liệu của các ứng dụng nghiệp vụ, dữ liệu giao dịch, đảm bảo khôi phục thông tin dữ liệu trong trường hợp phát sinh sự cố.
Ngoài ra, phần mềm ứng dụng phải thực hiện các yêu cầu về quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật; hệ thống phần mềm phải có chức năng nhật ký thao tác để lưu vết mọi giao dịch hàng hóa, thanh toán, giao nhận trong quy trình nghiệp vụ tối thiểu trong thời gian 5 năm; hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng, nếu có.
Đặc biệt, Nghị định này cũng bổ sung quy định nhà đầu tư nước ngoài có quyền tham gia hoạt động mua bán hàng hóa và góp vốn vào Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam bằng việc góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp của Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam với tỷ lệ không quá 49% vốn điều lệ.
Nhà đầu tư nước ngoài được phép tham gia hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa với tư cách khách hàng hoặc tham gia làm thành viên của Sở Giao dịch hàng hóa (thành viên môi giới, thành viên kinh doanh) với tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ không hạn chế; thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư và các quy định pháp luật khác có liên quan.
Ngoài ra, thương nhân Việt Nam cũng có quyền tham gia hoạt động mua bán qua Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài thông qua các Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam có liên thông với Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài.

HẠ AN