Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc - Mã CK : VDB

TênSLCPTỷ lệ (%)
Phạm Ngọc Thắng5,3000.1
Phương Kim Tăng1,6000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VDB - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD