BizLIVE - Ngày cuối cùng của năm 2021, Bộ Tài chính công bố “Báo cáo ngân sách dành cho công dân – Dự toán NSNN năm 2022” với những thông tin chi tiết, trực quan... về tình hình ngân sách nhà nước trong năm tới.

Giữa tháng 11 vừa qua, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về Dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022.

Theo đó, dự toán thu NSNN cho năm tới là 1.411,7 nghìn tỷ đồng, đạt tỷ lệ huy động vào NSNN khoảng 15,1%GDP; từ thuế, phí khoảng 12,7%GDP. Dự toán chi NSNN là 1.784,6 nghìn tỷ đồng, tăng 4,5% so dự toán năm 2021. Cụ thể, dự toán chi đầu tư phát triển 526,1 nghìn tỷ đồng, chi thường xuyên 1.112,2 nghìn tỷ đồng, chi trả nợ lãi 103,7 nghìn tỷ đồng, các khoản chi còn lại khác 42,6 nghìn tỷ đồng.

Mức bội chi NSNN năm 2022 là 372.900 tỷ đồng, tương đương 4% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 572.686 tỷ đồng.

Với “Báo cáo ngân sách dành cho công dân – Dự toán NSNN năm 2022” vừa công bố, Bộ Tài chính đã cung cấp cho người dân những thông tin cơ bản nhất về chỉ tiêu kinh tế vĩ mô năm 2022 bằng hình thức thể hiện trực quan, dễ hiểu thông qua các hình ảnh, bảng, biểu đồ.

[Infographic] Toàn cảnh bức tranh ngân sách nhà nước năm 2022 qua những con số ảnh 1

Tuấn Việt