BizLIVE - Lợi nhuận sau thuế 6 tháng VIC mẹ đạt 1.652,6 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước được VIC giải trình là do tăng lợi nhuận từ chuyển nhượng bất động sản theo đặc thù của ngành kinh doanh bất động sản là ghi nhận doanh thu và lợi nhuận khi bàn giao nhà.
Vingroup: Sau soát xét lợi nhuận công ty mẹ tăng gần 6 lần lên 1.652,6 tỷ đồng
Ảnh minh họa.

Tập đoàn Vingroup – CTCP (mã VIC) đã công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét công ty mẹ. Theo đó, sau soát xét, lợi nhuận sau thuế của VIC tăng vọt từ mức 244,2 tỷ đồng (trước soát xét) lên 1.652,6 tỷ đồng (sau soát xét), tăng 577%, tức tăng thêm 1.408,4 tỷ đồng.

VIC cho biết, nguyên nhân của sự chênh lệch này là do doanh thu hoạt động tài chính tăng hơn 1.584,7 tỷ đồng so với báo cáo chưa kiểm toán, trong khi chi phí tài chính tăng thêm hơn 293 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính tăng nhờ ghi nhân thêm các khoản cổ tức được chia từ công ty con. Trong khi chi phí tài chính do VIC trích lập dự phòng các khoản đặt cọc đầu tư và thực hiện phân loại khoản chi phí phát sinh so sáp nhập công ty con.
Như vậy, so với cùng kỳ năm trước, thu nhập từ cổ tức của VIC mẹ tăng thêm gần 300 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần VIC mẹ đạt 3.276,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.652,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, sau soát xét, trên báo cáo tài chính hợp nhất bán niên, lợi nhuận sau thuế tăng thêm 251,2 tỷ đồng lên mức 1.861 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm 339 tỷ đồng, xuống mức 1.715 tỷ đồng. Điều này được VIC giải thích chủ yếu do thực hiện phân bổ lại phần lợi nhuận cổ đông không kiểm soát được hưởng.

HỒNG QUÂN