BizLIVE - Số dư tiền đến cuối năm 2017 chiếm 46,2% tổng tài sản của VNG. Năm 2018, VNG dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu 5.006 tỷ đồng, tăng 17,3%; và lợi nhuận sau thuế 549 tỷ đồng, giảm 42,5% so với năm 2017.
Vì đâu VNG đưa ra kế hoạch lợi nhuận năm 2018 sụt giảm hơn 40%?
Ảnh minh họa.
Ngày 24/5/2018 tới đây, CTCP VNG (VNG) dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm năm 2018 tại TP. Hồ Chí Minh.
Cũng như các kỳ họp trước, Hội đồng quản trị của VNG sẽ trình cho Đại hội đồng cổ đông Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 kế hoạch 2018, báo cáo kiểm soát, tờ trình phân phối lợi nhuận 2017, phát hành cổ phiếu ESOP và một số nội dung khác.
VNG dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục không chia cổ tức năm 2017 nhằm giữ lại lợi nhuận phục vụ cho hoạt động tái đầu tư.
VNG dự kiến trình kế hoạch kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu doanh thu 5.006 tỷ đồng, tăng 17,3%; và lợi nhuận sau thuế 549 tỷ đồng, giảm 42,5% so với năm 2017. Hiện chưa có bất kỳ thông tin nào hé lộ lý do VNG đưa ra mức lợi nhuận kế hoạch sụt giảm mạnh.

  Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính. * Kế hoạch lợi nhuận năm 2018 được điều chỉnh về số lợi nhuận trước thuế trên cơ sở lợi nhuận sau thuế 549 tỷ đồng.
Báo cáo tài chính năm 2017 của VNG cho biết, tiền mặt vẫn “đầy ắp” ở VNG khi mà số dư tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng (chủ yếu) chiếm đến 46,2% tổng tài sản của VNG.
Năm qua, VNG đã tăng rót vốn đầu tư vào 4 công ty thành viên gồm: VNG Singapore Pte. Ltd, Truyền thông Minh Phương Thịnh, Zion, và Thương mại Dịch vụ Truyền thông Thanh Sơn.
Năm 2017, VNG tăng vốn đầu tư vào VNG Singapore Pte. Ltd từ mức 83,4 tỷ đồng lên 149,6 tỷ đồng. Hoạt động của VNG Singapore Pte. Ltd năm 2017 vẫn lỗ nhưng mức lỗ đã thu hẹp mạnh chỉ còn lỗ 365 triệu đồng so với mức lỗ năm 2016 là 49,1 tỷ đồng.
Tương tự như VNG Singapore Pte. Ltd, năm 2017 VNG cũng rót thêm vốn cho Zion lên mức hơn 90 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh của Zion vẫn lỗ 21 tỷ đồng, nhưng đã giảm so với mức lỗ 29 tỷ đồng năm 2016.
Nguồn: Số liệu Báo cáo thường niên các năm 
VNG đã tăng vốn thêm cho công ty con Truyền thông Minh Phương Thịnh – đơn vị xuất bản phần mềm lên 6 tỷ đồng. Năm 2017, Truyền thông Minh Phương Thịnh đạt gần 62 tỷ đồng lợi nhuận, tăng mạnh so với năm trước đó chỉ đạt 27,35 tỷ đồng.
Top 5 công ty thành viên có lợi nhuận lớn nhất trong năm 2017 gồm: VNGS, VinaData, EPI, Truyền thông Minh Phương Thịnh, Nguyên Bảo, Dragon Top.

HỒNG QUÂN