BizLIVE - Cho rằng lĩnh vực bất động sản giảm và nguồn cung hết, CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (TIP) đề ra kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đều giảm trong năm 2020.
TIP đưa kế hoạch lợi nhuận 2020 giảm 23% so với 2019
TIP vừa công bố tài liệu cho ĐHĐCĐ thường niên cho năm 2020. Theo đó, tổng doanh thu kế hoạch là 151,645 tỷ đồng bằng 75,2% thực hiện 2019. Lợi nhuận trước thuế 79,35 tỷ đồng, bằng 70,2% thực hiện 2019. Lợi nhuận sau thuế sẽ giảm gần 23% xuống 69,84 tỷ đồng. 
Tuy nhiên, cổ tức vẫn sẽ chi trả theo tỷ lệ 15%.
TIP cho biết nguyên nhân đặt kế hoạch kinh doanh đi xuống là do lĩnh vực kinh doanh bất động sản giảm, nguồn cung đã hết, các lĩnh vực KCN duy trì ổn định.
Công ty sẽ dựa nhiều vào doanh thu tài chính trong năm 2020, tăng 136,7% so với 2019 chủ yếu là do khoản cổ tức đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết tăng mạnh. 
Công tác triển khai các dự án mới trong năm 2020 sẽ vẫn được tiếp tục ở khâu thủ tục đầu tư và xây dựng hạ tầng. Hiện TIP đang xúc tiến 2 dự án mới là DVTM, Logistics xã lộ 25 và Khu dân cư phục vụ tái định cư xã lộ 25. Trong đó, trọng tâm giải ngân đầu tư là DVTM, Logistics xã lộ 25 với kế hoạch là trên 300 tỷ đồng.
Được biết, năm 2019, doanh thu của TIP đạt 201 tỷ đồng, tăng trưởng 9,2% so với 2018. Lợi nhuận trước thuế đạt 113 tỷ đồng, tăng trưởng 9,4%. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 thấp hơn so với mức chi trả 20% của năm 2018.

MAI HƯƠNG