BizLIVE - Ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt của CTCP PVI dự kiến được thực hiện vào ngày 18/9/2020.
PVI chốt ngày chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 22,5%
Ảnh minh họa.

CTCP PVI (mã PVI) mới ban hành nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông PVI để trả cổ tức năm 2019 và thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó PVI thông qua việc chốt danh sách cổ đông PVI ngày đăng ký cuối cùng 7/9/2020 để chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt và thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Cụ thể, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt 22,5% mệnh giá 1 cổ phiếu. Ngày thực hiện chi trả là 18/9/2020. Như vậy, với hơn 223,52 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PVI dự kiến sẽ phải chi hơn 502 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền (01 cổ phiếu nhận về 2.250 đồng).

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian thực hiện trong tháng 9/2020 lấy ý kiến thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Năm 2020 PVI đặt kế hoạch doanh thu 10.126 tỷ đồng, giảm 8% và lợi nhuận sau thuế 669 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ. Trong đó, công ty mẹ ước đạt doanh thu 1.066 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 661 tỷ đồng.

BẢO VY