BizLIVE - Ngày 30/03/2019, PDR sẽ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. PDR sẽ trình lên ĐHĐCĐ phương án chào bán 20 triệu cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, giá không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phần.

Phát Đạt: Dự trình Đại hội kế hoạch lợi nhuận sau thuế 800 tỷ đồng, tăng trưởng 24,3%

Năm 2018, PDR đạt gần 2.148 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng gần 62%; lợi nhuận sau thuế hơn 643 tỷ đồng, tăng 46,2% so với năm 2017. HĐQT của PDR dự trình phương án chia cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 23%, tương đương dành 612,7 tỷ đồng để chia cổ tức, thời gian thực hiện trong quý II/2019.

Năm 2019, PDR dự trình kế hoạch doanh thu 9.000 tỷ đồng, tăng 319%; lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng, tăng 31,9%; lợi nhuận sau thuế 800 tỷ đồng, tăng 24,3% so với thực hiện năm 2018.
Một nội dung quan trọng trong kỳ họp năm nay, HĐQT PDR sẽ trình các phương án huy động vốn 540 tỷ đồng bao gồm: chào bán ESOP hơn 2,66 triệu cổ phần với giá phát hành 15.000 đồng/cổ phần (ước tính PDR thu về gần 40 tỷ đồng); chào bán 20 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược với giá không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phần (ước tính PDR thu về tối thiểu 500 tỷ đồng).
Vốn thu được từ đợt phát hành trên sẽ được PDR đầu tư phát triển các dự án đất nền, căn hộ ở và căn hộ dịch vụ.
Năm nay, PDR cũng sẽ thay đổi mô hình tổ chức, quản lý công ty, thành lập ban kiểm toán nội bộ, miễn nhiệm ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

HỒNG QUÂN