BizLIVE - Theo công bố ngày 7/05/2019, NKID đã mua hơn 1,36 triệu LDP, nâng tỷ lệ sở hữu của NKID tại Ladophar từ 33,7% lên 51,1%. Nhưng theo BCTC soát xét của Ladophar, NKID đang nắm 33,7% vốn của Ladophar.
Nguyễn Kim đang nắm giữ 33,7% hay 51,1% vốn điều lệ của Ladophar?
CTCP Dược Lâm Đồng Ladophar (Ladophar, mã LDP) đã công bố Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2019, được soát xét bởi Ernst&Young Việt Nam.
Tính đến ngày 30/06/2019, tổng tài sản của LDP đạt hơn 263 tỷ đồng, giảm khoảng 4,6 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Ở chiều nguồn vốn, LDP đang có khoản lỗ lũy kế trên bảng cân đối kế toán 14,4 tỷ đồng bao gồm lỗ của 6 tháng đầu năm 2019 là 6,8 tỷ đồng. LDP đang có 78 tỷ đồng vay ngắn hạn và gần 12 tỷ đồng vay dài hạn. Trong đó, đối với khoản vay ngắn hạn, LDP đang vay của cổ đông lớn CTCP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (NKID) 20 tỷ đồng, hình thức tín chấp, lãi suất 6,5%/năm.
Thuyết minh báo cáo tài chính cho biết, NKID là cổ đông lớn, đang nắm giữ 33,72% vốn điều lệ của Ladophar.
Báo cáo quản trị kỳ 6 tháng đầu năm 2019 của Ladophar cho biết, trong kỳ Ladophar không có giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người/bên liên quan của người nội bộ.
Tuy nhiên, trước đó, công bố thông tin của NKID ngày 7/05/2019 cho biết, NKID – bên có liên quan đến chủ tịch HĐQT của Ladophar đã mua xong hơn 1,36 triệu cổ phiếu LDP, nâng tỷ lệ sở hữu của NKID tại Ladophar từ mức 33,72% lên 51,15%. Ngày bắt đầu giao dịch và kết thúc giao dịch là ngày 3/05/2019.
Từ ngày 7/05/2019 đến cuối tháng 6/2019, Ladophar hay NKID không có bất kỳ công bố thông tin nào về việc bán ra hay có thay đổi tỷ lệ sở hữu của NKID. Điều này đặt ra câu hỏi liệu rằng NKID đã hoàn tất thủ tục mua hơn 1,36 triệu cổ phiếu LDP (tương ứng 17,43% tổng số cổ phiếu LDP đang lưu hành) tại ngày 30/06/2019 hay chưa?
Được biết, vào cuối tháng 4/2019, NKID đã có công bố thông tin đăng ký mua vào 1.364.563 cổ phiếu LDP, phương thức giao dịch ngoài hệ thống nhằm tăng tỷ lệ sở hữu NKID tại Ladophar và đầu tư lâu dài.
Thuyết minh báo cáo tài chính bán niên của Ladophar nêu không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ. 

HỒNG QUÂN