BizLIVE - Trong quý I/2014, tổng lợi nhuận trước thuế LSS đạt 18,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 13,57 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,3% và giảm 6,8% so với quý I năm ngoái. 
Mía đường Lam Sơn: Lợi nhuận sụt giảm, hàng tồn kho tăng 120%
Ảnh minh họa.
Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2014. 

Theo đó, doanh thu thuần của LSS trong quý I đạt 427,5 tỷ đồng, giảm 26,05% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt 57,8 tỷ đồng, giảm 27,3%. 

Trong quý này, tổng lợi nhuận trước thuế LSS đạt 18,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 13,57 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,3% và giảm 6,8% so với quý I năm ngoái. 

Theo LSS giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận là do giá vốn hàng bán quý I/2014 giảm 128,2 tỷ đồng tương đương giảm 25,74%, doanh thu cũng giảm 26,05% so với cùng kỳ quý I/2013.

Chi phí tài chính giảm 51,52% so với quý I/2013, trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay giảm do lãi suất ngân hàng giảm so với cùng kỳ năm trước.

Theo bảng cân đối kế toán, tiền và các khoản tương đương tiền của LSS tính đến 31/3/2014 còn 26,5 tỷ đồng, tăng 15,7% so với con số đầu kỳ. 

Lượng hàng tồn kho tăng mạnh, từ con số 395 tỷ đồng từ đầu năm lên 870,9 tỷ đồng cuối quý này, tương đương tăng 120%. 

Vay và nợ ngắn hạn tăng từ 396,7 tỷ đồng đầu năm lên 420,5 tỷ đồng tăng 6%. Vay và nợ dài hạn tăng nhẹ từ 200 tỷ đồng cuối năm 2013 lên 202 tỷ đồng cuối quý I.

Tại thời điểm 31/3/2014,  LSS còn 1,4 tỷ đồng nợ khó đòi chờ xử lý. Tổng tài sản cuối quý I là 2.576 tỷ đồng, tăng 18% so với cuối năm 2013.

Được biết, trong năm 2013, doanh thu thuần LSS đạt 1.814,85 tỷ đồng, giảm 3,9%, tương đương với 74,02 tỷ đồng so với cùng kỳ 2012 và vượt 6,2% so với chỉ tiêu đề ra đầu năm.

Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 52,87 tỷ đồng, tăng 21,4% so với năm 2012. Lợi nhuận sau thuế LSS thu về 38,52 tỷ đồng, tăng 1,28 tỷ đồng so với 37,24 tỷ đồng lợi nhuận 2012, đạt 48,64% chỉ tiêu đầu năm.

HỒNG HẢI