BizLIVE -

Riêng quý III, ITA đã thu về 84,3 tỷ đồng lãi sau thuế qua đó đẩy lãi ròng 9 tháng lên 128,9 tỷ đồng, tăng 3,3 lần cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên con số này mới đạt 1/3 kế hoạch lợi nhuận cả năm 2018.

Lãi ròng 9 tháng tăng hơn 3 lần, ITA mới chỉ hoàn thành 35% kế hoạch cả năm
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo tài chính quý III, CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Itaco - mã ITA) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trong kỳ đều tăng mạnh. Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ ghi nhận 234 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ đồng thời thu về 84,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cao hơn rất nhiều so với số lãi vỏn vẹn 1,9 tỷ đồng quý III năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, ITA ghi nhận doanh thu thuần đạt 436 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu từ doanh thu cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng và bán đất nền.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng gần 10 tỷ đồng so với cùng kỳ do lãi thanh lý từ các khoản đầu tư trong khi chi phí chỉ tăng gần 2,4 tỷ đồng lên 53,6 tỷ đồng (lãi vay chiếm 42,7 tỷ đồng). Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 11% lên 43,1 tỷ đồng trong khi chi phí bán hàng chiếm tỷ trọng nhỏ.

Kết quả sau 9 tháng, ITA báo lãi 128,9 tỷ đồng sau thuế, tăng 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2017. So với mục tiêu đạt 1.276 tỷ đồng thu và 363 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, ITA mới thực hiện được 34,2% kế hoạch doanh thu và 35,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2018.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của ITA đã tăng 253 tỷ đồng so với đầu năm lên mức 13.174 tỷ đồng chủ yếu do sự gia tăng khoản phải thu ngắn hạn. Tồn kho thời điểm cuối kỳ của ITA chủ yếu nằm tại các dự án đang triển khai với 3.577 tỷ đồng, công ty đã trích lập dự phòng giảm giá hơn 35,8 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn của ITA đáng chú ý có hơn 2.906 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác và 337 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên kết. Trong kỳ, ITA cũng đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn hơn 161 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 9, ITA có 923 tỷ đồng nợ vay tài chính trong đó 303 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 620 tỷ đồng nợ dài hạn. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy được gần 701 tỷ đồng bên cạnh 307 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần. Ngoài ra, ITA còn có hơn 3,6 tỷ đồng cổ phiếu quỹ và 9,2 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

THANH HÀ