BizLIVE - Hội đồng quản trị của KDF đã thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ nhằm ổn định giá cổ phiếu. Số lượng mua vào 3.000.000 cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cho phép. 
Kido Foods: Sẽ mua vào 3 triệu cổ phiếu quỹ giá không quá 40.000 đồng/cổ phiếu
HĐQT của CTCP Thực phẩm đông lạnh KIDO (Kido Foods, mã KDF) đã có quyết nghị thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ.
Theo đó, số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ 3.000.000 cổ phiếu, tương ứng 5,36% tồng số cổ phần lưu hành của KDF. Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ nhằm ổn định giá cổ phiếu. Trước thời điểm hiện tại, KDF không có bất kỳ cổ phiếu quỹ nào.
Nguồn thực hiện lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các nguồn vốn khác phù hợp theo quy định. Thời gian thực hiện trong vòng 30 ngày sau khi được UBCKNN chấp thuận.
Giá mua vào theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, đảm bảo tuân thủ pháp luật, nhưng không vượt quá 40.000 đồng/cổ phiếu. Phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
7 tháng đầu năm công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh đề ra cho cả năm, với 155 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 3,3% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

HỒNG QUÂN