BizLIVE - Ngày 29/8/2017, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã nhận được BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2017 của Tập đoàn Đại Dương – Ocean Group (mã OGC). 
HoSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu của Ocean Group
Cổ phiếu OGC tiếp tục trong diện kiểm soát.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2017 là âm 274,08 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2017 là âm 2.763,07 tỷ đồng và vẫn còn vấn đề ngoại trừ và nhấn mạnh đã tồn tại trước đây.

Như vậy, công ty vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát do lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2017 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2017 là số âm.

Theo đó, HoSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu OGC, việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu OGC sẽ căn cứ vào BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2017 của Tập đoàn Đại Dương.

Trước đó, ngày 14/4/2017, sở này đã ra Quyết định số 125/QĐ-SGDHCM đưa cổ phiếu OGC vào diện kiểm soát kể từ ngày 21/4/2017 do LNST chưa phân phối tại ngày 31/12/2015 là âm 1.780,18 tỷ đồng; LNST của công ty mẹ năm 2016 là âm 727,93 tỷ đồng và LNST chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 âm 2.479,73 tỷ đồng căn cứ BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2015 và 2016.

HUYỀN TRÂM