BizLIVE - Tại thời điểm tháng 11/2007, 4 thành viên gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa nắm giữ khoảng 13,5% vốn tại DQC. Sau gần 10 năm, chỉ tính riêng 4 thành viên nói trên đang nắm giữ khoảng 27,8% vốn tại DQC. Nhờ cổ tức bằng cổ phiếu và đầu tư chứng khoán các thành viên đều tăng tỷ lệ sở hữu tại DQC.
Hé lộ hành trình nâng tỷ lệ sở hữu tại Điện Quang của gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa

Trước năm 2012 lượng cổ phiếu tăng chủ yếu nhờ cổ tức được chia

Bản cáo bạch niêm yết của CTCP Bóng đèn Điện Quang (mã DQC) trình bày, tại thời điểm tháng 11/2007, bà Hồ Thi Kim Thoa (khi đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc) cùng 3 thành viên trong gia đình gồm mẹ là bà Trần Thị Xuân Mỹ, em trai Hồ Quỳnh Hưng, và con gái lớn Nguyễn Thái Nga đang nắm giữ tổng cộng 2.129.100 cổ phần DQC, tương đương với tỷ lệ sở hữu 13,5%.
Đến tháng 1/2013, báo cáo quản trị năm 2012 của DQC cho biết tổng lượng cổ phiếu DQC 4 ông bà nói trên đang nắm giữ là 5.443.323 cổ phần vào thời điểm cuối năm 2012, và 4.428.509 cổ phần vào thời điểm đầu năm 2012/cuối năm 2011. Tương đương 4 thành viên nói trên nắm giữ khoảng 18,1% vốn DQC vào cuối năm 2011 và khoảng 22,3% vốn DQC vào cuối năm 2012.
Dựa vào thông tin chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu DQC của các thành viên gồm bà Hồ Thị Kim Thoa, bà Trần Thị Mỹ Xuân và ông Hồ Quỳnh Hưng nắm giữ đầu kỳ (tháng 11/2007) và cuối kỳ (cuối năm 2012) tăng lên nhờ chia cổ tức. Trong khi đó, lượng cổ phiếu DQC của bà Nguyễn Thái Nga tăng lên nhờ cổ tức và hoạt động “đầu tư chứng khoán”.  Chỉ tính riêng năm 2012, cân bằng trạng thái, bà Nguyễn Thái Nga đã mua ròng 904.000 cổ phiếu DQC để tăng lượng cổ phiếu DQC sở hữu từ 1.937.345 cổ  phiếu lên 2.841.345 cổ phần.
Cột mốc năm 2012 và ẩn số đến từ các thành viên còn lại!
Báo cáo quản trị năm 2013 cho thấy, năm 2012, một thành viên khác của gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa nắm giữ cổ phần của DQC “lộ diện”, bà Nguyễn Thái Quỳnh Lê – con gái bà Thoa đang có khoảng 1.316.590 cổ phần DQC và CTCP Đầu tư Thương mại Điện Quang đang nắm 505.931 cổ phiếu DQC. CTCP Đầu tư Thương mại Điện Quang là đơn vị ông Hồ Quỳnh Hưng và bà Trần Thị Mỹ Xuân đang sở hữu 35,86% vốn.
Nếu tính thêm lượng cổ phiếu của Nguyễn Thái Quỳnh Lê và lượng cổ phiếu DQC trong CTCP Đầu tư Thương mại Điện Quang phân bổ cho ông Hồ Quỳnh Hưng và bà Trần Thị Xuân Mỹ theo tỷ lệ sở hữu, đại gia đình bà Thoa nắm giữ 28,4% vốn DQC vào năm 2012 và 29% vốn DQC vào năm 2013.
Nguồn: Tổng hợp các báo cáo quản trị, bản cáo bạch, báo cáo thường niên của DQC 
Tuy nhiên, năm 2013, ông Hồ Đức Dũng, cháu ruột bà Hồ Thị Kim Thoa được biết là nắm giữ khoảng 1.043.588 cổ phần DQC. Nếu tính thêm ông Hồ Đức Dũng, đại gia đình bà Thoa đang sở hữu khoảng 33,3% DQC vào cuối năm 2013.
Năm 2013, bà Nguyễn Thái Quỳnh Lê được ghi là du học sinh, đầu tư chứng khoán DQC.
Năm 2014, các thành viên Nguyễn Thái Nga, Nguyễn Thái Quỳnh Lê và Hồ Đức Dũng mua vào cổ phiếu DQC. Ngoài ra, CTCP Đầu tư Thương mại Điện Quang mua vào bán ra cổ phiếu DQC. Năm 2015, bà Nguyễn Thái Nga và ông Hồ Quỳnh Hưng đã mua vào DQC để tăng tỷ lệ sở hữu. Đồng thời CTCP Đầu tư Thương mại Điện Quang cũng đã mua vào các đợt để tăng sở hữu.
Năm 2016, bên cạnh được chia cổ tức bằng cổ phiếu, lượng cổ phiếu nắm giữ của bà Hồ Thị Kim Thoa đã tăng nhiều hơn tỷ lệ được chia 10%. Ông Hồ Đức Dũng đã bán ra để giảm sở hữu trong năm này.
Đến cuối năm 2016, tính chung số cổ phiếu của 6 cá nhân và 1 tổ chức liên quan phân bổ cho 2 thành viên theo tỷ lệ sở hữu, đại gia đình bà Thoa đang sở hữu khoảng hơn 14,22 triệu DQC, tương đương khoảng 41,4% vốn tại DQC. Nếu loại số cổ phiếu phân bổ cho ông Hưng và bà Xuân Mỹ tại CTCP Đầu tư Thương mại Điện Quang 6 thành viên đại gia đình bà Thoa sở hữu 38,8% vốn tại DQC.

HỒNG QUÂN