BizLIVE - Năm 2014, DHG đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 3.880 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 686 tỷ đồng, đến năm 2018 lần lượt tăng lên 7.400 tỷ đồng và 1.184 tỷ đồng. 
DHG lên kế hoạch lãi hơn 680 tỷ đồng trong 2014
Công ty cổ phần Dược Hậu Giang

Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG) vừa công bố Nghị quyết và biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2013 được tổ chức vào ngày 28/4 vừa qua. 

Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014. 

Cụ thể, trong năm 2013, DHG có doanh thu thuần đạt 3.527 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 782 tỷ đồng. 

Lợi nhuận sau thuế tại công ty mẹ dùng để phân phối là 607,9 tỷ đồng. Theo đó, công ty chia cổ tức năm 2013 ở mức 30% mệnh giá bằng tiền mặt. 

Năm 2014, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 3.880 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 686 tỷ đồng, đến năm 2018 lần lượt tăng lên 7.400 tỷ đồng và 1.184 tỷ đồng. 

DHG dự kiến trả cổ tức 25% mệnh giá năm 2014. 

Đại hội cũng đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 3:1. Theo đó công ty dự kiến phát hành hơn 21,7 triệu cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. 

Cổ đông nhất trí phê chuẩn việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Việt Nga giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty từ 1/5/2014.

NGUYÊN MINH