BizLIVE - Hai lãnh đạo của Mekong Capital đều nộp đơn từ nhiệm tại Traphaco sau khi tổ chức này tiến hành thoái hết vốn tại doanh nghiệp.
Đại diện Mekong Capital rút khỏi Hội đồng quản trị Traphaco
Lãnh đạo Mekong Capital từ nhiệm tại TRA sau khi tổ chức này tiến hành thoái hết vốn.

Thông tin lãnh đạo Mekong Capital rút khỏi Hội đồng quản trị CTCP Traphaco (mã TRA) mới được công bố hôm nay 28/5.

Cụ thể, Hội đồng quản trị (HĐQT) TRA đã chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Christopher E. Freund và ông Chad Ryal Ovel, và đơn từ nhiệm vị trí thành viên Bản kiểm soát của bà Đỗ Thị Khánh Vân.

Cả hai lãnh đạo từ nhiệm kể trên đều đến từ Mekong Capital. Tổ chức này mới tiến hành thoái hết vốn tại TRA hồi cuối năm 2017.

HĐQT cũng phê duyệt kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018. Theo đó, công ty dự kiến tổ chức họp vào ngày 5/7 tới nhằm bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT, 1 thành viên BKS, thảo luận một số vấn đề khác.

Ngoài ra, công ty cũng thông qua việc trả cổ tức lần 2 năm 2017 cho các cổ đông hiện hữu, tỷ lệ chi trả là 10% vốn điều lệ, tổng giá trị chi trả là hơn 41 tỷ đồng. Ngày chốt danh sách là 15/6/2018, thời gian chia cổ tức thực hiện trong tháng 7/2018.

HUYỀN TRÂM