BizLIVE - Trong số các tờ trình xin ý kiến cổ đông CTD thông qua không có nội dung bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT với Chủ tịch Nguyễn Bá Dương và Tổng giám đốc Nguyễn Sỹ Công theo yêu cầu của cổ đông lớn The 8th và Kusto. 
Coteccons công bố tài liệu họp cổ đông: Không có tờ trình bãi nhiệm ông Nguyễn Bá Dương
Các tờ trình ĐHĐCĐ của CTD không có nội dung bãi nhiệm ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch HĐQT.

CTCP Xây dựng Coteccons (mã CTD) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020, dự kiến tổ chức vào 30/6 tại TP.HCM.

Đáng chú ý, trong số các tờ trình xin ý kiến cổ đông thông qua không có nội dung bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT với Chủ tịch Nguyễn Bá Dương và Tổng giám đốc Nguyễn Sỹ Công theo yêu cầu của cổ đông lớn nắm giữ 10,42% cổ phần The 8th. Trước đó, cổ đông lớn khác nắm giữ 18,23% cổ phần là Kusto cũng yêu cầu ông Nguyễn Bá Dương từ chức Chủ tịch HĐQT công ty.

Cụ thể, công ty trình đại hội 3 tờ trình. Tờ trình thứ nhất đề cập kết quả kinh doanh cũng như kế hoạch năm 2020. Theo đó, CTD đặt mục tiêu doanh thu năm nay là 16.000 tỷ đồng, giảm 32% so với thực hiện năm 2019 và lợi nhuận hợp nhất 600 tỷ đồng, giảm 15% so với năm trước. Công ty dự kiến chia cổ tức 30% bằng tiền mặt cho năm 2019 và 2020.

Tờ trình số 2, HĐQT Coteccons xin ý kiến cổ đông sửa đổi điều lệ công ty dựa vào các thay đổi của pháp luật (Thông tư 95 của Bộ Tài chính) và nhu cầu điều hành của công ty. Trong đó đề xuất sửa Điều 24 về thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT. Theo đó, thành viên HĐQT sẽ không còn tư cách thành viên HĐQT trong các trường hợp gồm cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho công ty với tư cách là ứng viên HĐQT và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

HĐQT đề xuất sửa Điều 25 về quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT. Theo đó HĐQT quyết định thay đổi cơ cấu tổ chức (số lượng và các loại cán bộ quản lý cao cấp), quyết định quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua hiệu quả để bảo vệ cổ đông, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.

Công ty cũng đề xuất sửa đổi Điều 31 về bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc. Theo đó, bổ sung trong phạm vi ủy quyền từ người đại diện theo pháp luật của công ty, CEO được quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm cán bộ quản lý khác trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền HĐQT.

HĐQT CTD cũng trình nội dung miễn nhiệm hai thành viên Ban kiểm soát gồm ông Luis Fernando Garcia Agraz và ông Đặng Hoài Nam do không đạt đủ điều kiện theo Luật Doanh nghiệp.

Trước khi công bố tài liệu đại hội, CTD đã lên tiếng trước những thông báo từ phía các cổ đông lớn. Cụ thể, Coteccons cho rằng việc The8th nhân danh cổ đông lớn ra thông báo có nội dung tương đồng với thông cáo báo chí của Kusto, cố tình đưa ra những cáo buộc không có căn cứ, cơ sở pháp lý về tình hình quản trị của Công ty là không thể chấp nhận được.

CTD cũng đặt câu hỏi về việc có hay không mối liên hệ giữa Kusto với Thành Công, The8th, Ma Dao Trading Pte.Ltd cùng một số cổ đông cá nhân khác… trong việc cấu kết với nhau tìm mọi cách bãi miễn những người sáng lập Coteccons nhằm hoàn tất quá trình thâu tóm Công ty? Có hay không việc nhóm cổ đông này vi phạm pháp luật về chào mua công khai và công bố thông tin để sở hữu trái phép cổ phiếu CTD.

Phía CTD cũng nêu, HĐQT công ty đang tích cực làm việc với cổ đông lớn để bầu thay thế thành viên BKS tại ĐHĐCĐ năm 2020 nhằm đảm bảo Coteccons tuân thủ đúng quy tắc quản trị của doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán. Vì vậy, công ty cho rằng những cáo buộc về việc công ty vô hiệu hoá hoạt động của BKS là hoàn toàn không đúng sự thật.

HUYỀN TRÂM