BizLIVE - Đại hội đồng cổ đông đã thông qua điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ gồm chia thưởng, chào bán cho cổ đông hiện hữu và cho cán bộ nhân viên của HSC. Thời gian thực hiện trong năm 2018 hoặc Quý I/2019.

Chứng khoán HSC dự kiến phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ lên hơn 3.000 tỷ

CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (Chứng khoán HSC, mã HCM) đã tiến hành lấy ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản và có quyết nghị về việc phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ lên hơn 3.089 tỷ đồng.

Cụ thể, HSC sẽ phát hành thêm 86.369.445 cổ phiếu thực hiện chia thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 3:2. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần.
Đồng thời, HSC cũng sẽ phát hành cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 3:2, giá chào bán 14.000 đồng/cổ phiếu, tương đương phát hành thêm 86.369.445 cổ phiếu.
Ước tính HSC sẽ thu được 1.209 tỷ đồng từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu nói trên. Vốn thu được từ đợt phát hành này sẽ bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ 400 tỷ đồng, bổ sung cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán 600 tỷ đồng, bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh 209 tỷ đồng.
Ngoài ra, HSC sẽ phát hành thêm 6.477.000 cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên, bị hạn chế chuyển nhượng 12 tháng, với giá bán 14.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị phát hành thu được dự kiến là gần 90,7 tỷ đồng. Nguồn thực hiện gồm quỹ khen thưởng phúc lợi 34 tỷ đồng và nhân viên góp thêm gần 56,7 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện cho các đợt phát hành nói trên là trong năm 2018 hoặc quý I/2019. Ước tính HSC sẽ thu được khoảng 1.266 tỷ đồng từ các đợt phát hành nói trên. Ước tính nếu phát hành thành công vốn điều lệ của HSC sẽ tăng lên khoảng hơn 3.089 tỷ đồng.
Phương án phát hành cổ phần nói trên thay thế cho phương án phát hành vốn đã trình và được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào kỳ họp thường niên hồi nửa đầu năm 2018.

HỒNG QUÂN