BizLIVE - Lợi nhuận sau thuế của THI quý II đạt 33,8 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 60 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm 2019.
Chi phí tài chính tăng mạnh khiến lợi nhuận Thiết bị điện (THI) giảm 30%

CTCP Thiết bị điện (mã THI) mới ra báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng quý II/2019.

Theo đó, doanh thu quý II của THI đạt gần 759 tỷ đồng, tăng 75% so với quý II/2018. Với việc giá vốn bán hàng ở mức cao, lên đến 647 tỷ đồng, lợi nhuận gộp của THI trong kỳ chỉ còn 111,7 tỷ đồng, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Các chi phí như chi phí bán hàng, chi phí tài chính mà chủ yếu là chi phí lãi vay đều ở mức cao, lần lượt là 31 tỷ đồng và 24 tỷ đồng tăng lần lượt hơn 3 lần, 4 lần so với quý II/2018. Do đó, lợi nhuận sau thuế của THI quý II chỉ còn 33,8 tỷ đồng, giảm 29% so với quý II/2018.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, THI đạt doanh thu hơn 1.147 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 60 tỷ đồng, sụt giảm gần 30% so với kết quả cùng kỳ năm 2018.

Tại ngày 30/06/2019, giá trị tổng tài sản của THI ghi nhận ở mức hơn 2.494 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với hồi đầu năm. Trong đó, giá trị các khoản phải thu ghi nhận ở mức gần 793 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so với hồi đầu năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm THI cũng ghi nhận khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn hơn 542 tỷ đồng khiến nợ phải trả tăng từ 963 tỷ đồng hồi đầu năm lên hơn 1.425 tỷ đồng.

BẢO VY