BizLIVE - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 43/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang (mã BGM).
BGM bị phạt 265 triệu đồng
Ảnh minh họa.
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 43/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang (Công ty), địa chỉ trụ sở chính: Thôn Cầu Sắt, xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, cụ thể như sau:
- Phạt tiền: 100 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Phạt tiền: 85 triệu đồng theo quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi tại Khoản 40 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do công bố thông tin sai lệch.
Công ty công bố thông tin BCTC Quý IV/2016 công ty mẹ có nội dung sai lệch tại Bảng cân đối kế toán, BCTC Quý IV/2016 Hợp nhất có nội dung sai lệch tại Bảng cân đối kế toán và tại Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ.
- Phạt tiền: 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.
Công ty không CBTT về những người có liên quan đến người nội bộ của Công ty tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015, cụ thể: không công bố thông tin về CTCP Khoáng sản Tam Sơn (tổ chức liên quan đến ông Đoàn Quang Ảnh là thành viên HĐQT của Công ty); CTCP Đầu tư và Thương mại Bắc Đô (tổ chức liên quan đến ông Nguyễn Huy Quang là Chủ tịch HĐQT của Công ty đến ngày 25/08/2015); Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh bất động sản Anh Đức (tổ chức liên quan đến ông Phạm Hồng Thắng là Chủ tịch HĐQT của Công ty từ ngày 25/08/2015)).
- Phạt tiền: 20 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do không lưu giữ thông tin công bố theo quy định pháp luật (năm 2016 Công ty đã công bố trên trang thông tin điện tử của HSX 08 Nghị quyết của HĐQT nhưng không lưu giữ các Nghị quyết này).
Tổng mức phạt vi phạm đối với Công ty là: 265 triệu đồng.

BẢO NGỌC / Theo UBCKNN