BizLIVE - So với cùng kỳ năm trước, dư nợ vay của các doanh nghiệp tăng bình quân 18,2%. VIC và NVL là 2 doanh nghiệp chiếm đến 62% số dư nợ vay của toàn nhóm. VIC và NVL cũng đang chiếm 48% tồn kho bất động sản của toàn nhóm thống kê.
76 doanh nghiệp bất động sản niêm yết vay nợ hơn 96.200 tỷ đồng
Top các doanh nghiệp có dư nợ vay ngắn và dài hạn lớn so với tổng tài sản.
Thống kê số liệu của 76 doanh nghiệp bất động sản đang niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sàn Upcom cho thấy, tại ngày 30/06/2017, tổng dư nợ vay ngắn và dài hạn hơn 96.242 tỷ đồng, tăng bình quân 18,2% so với thời điểm 30/06/2016. Vay ngắn hạn tăng 25,8%; vay dài hạn tăng 9,2%. Dư nợ vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng hơn 32% tổng số dư vay nợ ngắn và dài hạn.
Trong đó, có 8/76 doanh nghiệp không vay nợ ngân hàng; 12/76 doanh nghiệp vay nợ dưới mức 6 tỷ đồng, VICNovaland (mã NVL) là 2 doanh nghiệp dẫn đầu về số dư nợ vay nợ lớn nhất với hơn 44.123 tỷ đồng (VIC) và hơn 15.120 tỷ đồng (NVL). Chỉ riêng VIC và NVL chiếm tỷ trọng 62% dư nợ vay ngắn và dài hạn của toàn nhóm.

Xét về tốc độ tăng trưởng vay nợ, tính chung cho cả nợ vay ngắn và dài hạn, CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (mã SDI), CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC (mã VRC), CTCP Địa ốc Sài Gòn (mã SGR) là 3 doanh nghiệp có tốc độ tăng nợ vay cao nhất, lần lượt 128 lần, 19 lần và 8,3 lần so với thời điểm 30/06/2016.
Trong khi đó, mặc dù xếp vị trí thứ 2, nhưng VRC có số dư vay nợ thấp 12 tỷ đồng là vay nợ ngắn hạn. Cùng kỳ năm trước VRC vay gần 600 triệu đồng.
Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính các công ty 
Ngoài ra, có 24 doanh nghiệp có số dư vay nợ tăng từ mức 12% đến 3,27 lần so với cùng kỳ năm trước.
Ở chiều ngược lại, có khoảng 30 doanh nghiệp giảm vay nợ từ mức -3% đến hơn -98% như TIX (-98%); TIP (-91%); CLG (-83%); QCG (-82%); PVR (-78%)….

Tuy nhiên, so với tổng tài sản, DLR, DTA, HDC, PXC, và NVL mới là 5 doanh nghiệp có dư nợ vay lớn nhất.
Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính các công ty.
Xét về hàng tồn kho, tại ngày 30/06/2017, số dư hàng tồn kho của 76 doanh nghiệp đạt mức gần 153.000 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước. VIC và Novaland là 2 doanh nghiệp có số dư hàng tồn kho lớn nhất, trong đó NVL có tồn kho 20.030 tỷ đồng.
  Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính các công ty.
Tồn kho của các doanh nghiệp bất động sản được hiểu là bất động sản để bán, giá trị đầu tư của doanh nghiệp vào dự án tính đến kỳ kế toán báo cáo.
Tính đến ngày 30/06/2017, tổng tài sản của 76 doanh nghiệp bất động sản đạt 462.505 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước; hàng tồn kho chiếm tỷ trọng 33%.

HỒNG QUÂN