BizLIVE - Thời gian gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất với các cá nhân, doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ là 5 tháng.
Chính thức gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho doanh nghiệp
Ảnh minh họa.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 8/4 đã ký ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.
Theo đó, nghị định quy định áp dụng gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất cho doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, xây dựng và hàng loạt đối tượng.
Cụ thể, có 5 nhóm đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, gồm:
Nhóm thứ nhất là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da; chế biến gỗ; sản xuất giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; sản xuất ô tô; xây dựng...
Nhóm thứ hai bao gồm hoạt động kinh doanh bất động sản; vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú ăn uống; giáo dục đào tạo; y tế; hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch; hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác…
Nhóm thứ ba là các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.
Nhóm thứ tư là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Nhóm thứ năm là nhóm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Về thời hạn gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, nghị định quy định: Đối với thuế GTGT, cho phép gia hạn thời gian nộp thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3 đến tháng 6/2020 (trường hợp kê khai theo tháng) hoặc kỳ tính thuế quý I, II/2020 (trường hợp kê khai theo quý) là 5 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định.
Cụ thể, thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 3 chậm nhất là ngày 20/9/2020; hạn nộp thuế tháng 4 là ngày 20/10/2020; hạn nộp thuế tháng 5 là ngày 20/11/2020 và hạn nộp thuế tháng 6 là ngày 20/12/2020.
Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý I/2020 chậm nhất là ngày 30/9/2020; quý II/2020 chậm nhất là ngày 30/12/2020.
Đối với thuế TNDN, số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 và số thuế tạm nộp của quý I, II/2020 sẽ được gia hạn thêm 5 tháng.
Trong trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện nộp thuế TNDN phải nộp theo quyết toán của năm 2019 vào ngân sách nhà nước thì doanh nghiệp được bù trừ với số phải nộp của các loại thuế khác.
Đối với thuế GTGT và thuế TNCN của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 sẽ được gia hạn đến ngày 31/12.
Các khoản tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu của năm 2020 cũng được gia hạn 5 tháng kể từ ngày 31/5.
Nghị định cũng cho phép doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều ngành kinh tế khác nhau nhưng có ngành kinh tế, lĩnh vực thuộc diện được gia hạn thì toàn bộ số thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp đều được gia hạn.
Về trình tự, thủ tục gia hạn, nghị định quy định, người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn cần gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo quy định tại nghị định theo mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất. Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/7/2020, nếu nộp sau ngày này sẽ không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định.
Nghị định có hiệu lực thi hành ngay từ ngày ký 8/4/2020.

VẠN XUÂN