BizLIVE - UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Văn bản số 4037/UBND-KT chỉ đạo việc tăng cường công tác quản lý các dự án nhà ở xã hội, các dự án bất động sản, du lịch trên địa bàn tỉnh.
Bình Định “siết” các dự án bất động sản
Ảnh minh họa.
Tại văn bản vừa ban hành, lãnh đạo tỉnh Bình Định giao các cơ quan, đơn vị liên quan, theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp, tăng cường công tác quản lý khi đưa các dự án nhà ở xã hội, các dự án bất động sản, du lịch trên địa bàn tỉnh đi vào hoạt động, đảm bảo an ninh trật tự và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.
Sở Xây dựng chủ trì theo dõi, hướng dẫn đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ để tăng cường công tác quản lý theo quy định, báo cáo đề xuất UBND tỉnh; chủ động theo dõi, nắm tình hình để thực hiện việc quản lý, sử dụng nhà ở xã hội, các dự án bất động sản, du lịch trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Nhà nước.
Khi dịch bệnh Covid 19 được kiểm soát thì Tổ công tác liên ngành được UBND tỉnh thành lập tiến hành kiểm tra, xử lý việc quản lý, sử dụng nhà ở xã hội theo quy định; Sở Xây dựng đề xuất kiện toàn Tổ kiểm tra liên ngành và thực hiện kiểm tra, xử lý đối với các dự án bất động sản, du lịch trên địa bàn tỉnh theo Văn bản số 71/UBND-KT-m ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh.
Các sở, ngành liên quan và UBND thành phố Quy Nhơn tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, lành mạnh, kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh.

VÂN PHONG