BizLIVE - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa quyết định xử phạt Công ty cổ phần quản lý quỹ Pavo Capital và CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt tổng số tiền 130 triệu đồng vì chậm công bố thông tin.
Thêm 2 doanh nghiệp “dính” án phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Ảnh minh họa.
Ngày 13/9, UBCKNN ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt số tiền 70 triệu đồng vì đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.
Cụ thể, Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (công ty) đã công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 51/2016/TVC/NQ-HĐQT ngày 28/11/2016 về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Nghị quyết HĐQT số 02/2017/NQ-HĐQT/TVC ngày 08/8/2017 về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty; Nghị quyết HĐQT số 05/2017/NQ-HĐQT/TVC ngày 21/9/2017 về việc phê duyệt phương án triển khai bảo lãnh cho sản phẩm Hợp tác cho vay đầu tư chứng khoán giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) và BIDV - Chi nhánh Hà Thành (thông qua hợp đồng hợp tác giữa công ty và TVB - công ty con của công ty);
Đồng thời, công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Báo cáo tài chính hợp nhất và công ty mẹ bán niên 2016 soát xét; Báo cáo tài chính hợp nhất và công ty mẹ quý II/2017; công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Cùng ngày, UBCKNN cũng quyết định phạt Công ty cổ phần quản lý quỹ Pavo Capital số tiền 60 triệu đồng vì đã công bố thông tin chậm trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với các trường hợp: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2017; Báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét bán niên 2017; thay đổi thành viên hội đồng quản trị và tổng giám đốc; Giấy phép điều chỉnh của UBCKNN về thay đổi tên và trụ sở Công ty.

HOÀNG HÀ