BizLIVE - Tổng lượng phát hành trong năm 2017 tối đa là 700 tỷ đồng, trong đó khối lượng phát hành tối đa cho nhà đầu tư tổ chức không vượt quá 240 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo.
MBS: Năm 2017 sẽ phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu nợ kỳ hạn tối đa 3 năm
Ảnh minh họa.

Hội đồng quản trị của CTCP Chứng khoán MB (MBS) vừa thông qua phương án phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi trong năm 2017. Theo đó, tổng khối lượng phát hành trong năm nay tối đa là 700 tỷ đồng, trong đó khối lượng phát hành tối đa cho nhà đầu tư tổ chức không vượt quá 240 tỷ đồng.

Kỳ hạn trái phiếu tối đa 3 năm, phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư (bao gồm tổ chức và cá nhân). Đây là trái phiếu không chuyển đổi được phát hành dưới hình thức ghi sổ, có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Lãi suất trái phiếu cố định trong năm đầu tiên; các năm tiếp theo lãi suất thả nổi và được xác định theo lãi suất tham chiếu tại ngày xác định lãi suất cộng (+) biên độ. Kỳ tính lãi là 1 năm, lãi được trả sau hàng năm, trả gốc 1 lần khi đáo hạn.
Mục đích của phát hành là bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.


Năm 2016, tổng lượng trái phiếu phát hành của MBS đạt 215 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2016 số dư cho vay của MBS là 2.019,4 tỷ đồng.

 

HỒNG QUÂN