BizLIVE - Ngoài bị phạt 350 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán, CTCP Tập đoàn Tân Mai còn bị phạt 125 triệu đồng vì phát hành thêm cổ phiếu nhưng không đăng ký.
Chây ì đăng ký giao dịch, CTCP Tập đoàn Tân Mai bị xử phạt
CTCP Tập đoàn Tân Mai sở hữu thương hiệu giấy Tân Mai
Ngày 21/10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Tập đoàn Tân Mai với tổng tiền phạt 475 triệu đồng.
Theo đó, CTCP Tập đoàn Tân Mai bị phạt 125 triệu đồng do thực hiện phát hành thêm cổ phiếu nhưng không đăng ký với UBCKNN.
Cụ thể, tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) số 243/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 21/1/2013 thông qua việc sáp nhập công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ.HĐQT ngày 24/1/2013 thông qua việc chấp thuận nội dung hợp đồng sáp nhập và điều lệ công ty sau sáp nhập và báo cáo số 960/TM.G – KT ngày 21/11/2013 của công ty, CTCP Giấy Đồng Nai được sáp nhập vào CTCP Tập đoàn Tân Mai kể từ ngày 8/4/2013.
Việc sáp nhập để hoán đổi cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Tân Mai phải nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần với UBCKNN nhưng công ty đã không nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo quy định.
CTCP Tập đoàn Tân Mai còn bị phạt 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Công ty trở thành công ty đại chúng trước ngày 1/1/2016 (thời điểm Thông tư số 180 ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực).
Ngày 7/6/2017, UBCKNN đã có công văn số 3771 yêu cầu CTCP Tập đoàn Tân Mai đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch UpCOM. Tuy nhiên, đến nay, công ty chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch.

H.HÀ