BizLIVE - Báo cáo cụ thể đã được gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, xem xét gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng cho 20 triệu dân
Dự kiến người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, lao động tự do và mất việc làm được nhận 1 triệu đồng/người/tháng từ gói hỗ trợ (Ảnh minh họa).
Sáng 6/4, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện báo cáo về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Cùng ngày báo cáo đã được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ ký trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, để sớm triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Theo đó, gói hỗ trợ có quy mô dự kiến khoảng 62.000 tỷ đồng, hỗ trợ cho khoảng 20 triệu đối tượng.
6 nhóm đối tượng được nhận gói hỗ trợ của Chính phủ, thời gian tối đa 3 tháng
Cụ thể, hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ trực tiếp 1 triệu đồng/người/tháng, thực hiện chi trả một lần mức hỗ trợ của 3 tháng.
Hỗ trợ cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng ngoài mức trợ cấp thường xuyên được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thực hiện chi trả một lần mức hỗ trợ của 3 tháng. 
Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không lương với người sử dụng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng. Thực hiện chi trả hàng tháng theo tình hình thực tế, tối đa 3 tháng.
Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và mất việc làm 1 triệu đồng/người/tháng. Thực hiện chi trả hằng tháng theo tình hình thực tế, tối đa 3 tháng.
Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 1 triệu đồng/hộ/tháng. Thực hiện chi trả hàng tháng theo tình hình thực tế, tối đa 3 tháng.
Người sử dụng lao động gặp khó khăn về tài chính để trả lương ngừng việc cho người lao động được hỗ trợ vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% của tiền lương tối thiểu vùng với lãi suất 0% tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Thực hiện cho vay hàng tháng theo tình hình thực tế, tối đa 3 tháng.
Đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 2 chính sách hỗ trợ trở lên (kể cả chính sách hỗ trợ đang thực hiện của địa phương nếu có) thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất. Không thực hiện chính sách hỗ trợ trong trường hợp đối tượng tự nguyện không tham gia chính sách.
Ngoài các chính sách trên, Chính phủ cũng sẽ thực hiện 2 chính sách hỗ trợ khác cho người sử dụng lao động.
Cụ thể, người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải tạm thời nghỉ việc (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) tối đa không quá 12 tháng. 
Cho phép người sử dụng lao động được hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề nhằm duy trì việc làm cho người lao động theo quy định của Luật Việc làm. Thời gian hỗ trợ tối đa là 3 tháng, mức hỗ trợ tối đa là 1 triệu đồng/người/tháng.
Ngân sách nhà nước chi 36 nghìn tỷ đồng, gần 26 nghìn tỷ qua các kênh hỗ trợ
Quy mô gói hỗ trợ khoảng 62 nghìn tỷ đồng dự kiến bao gồm cả hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước, hỗ trợ gián tiếp từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp và nguồn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội.
Theo đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp khoảng 36 nghìn tỷ đồng, trong đó: ngân sách Trung ương khoảng 22 - 23 nghìn tỷ đồng; ngân sách địa phương khoảng 13 - 14 nghìn tỷ đồng.
Hỗ trợ gián tiếp thông qua việc cho phép doanh nghiệp và người lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải tạm thời nghỉ việc (dự kiến số tiền được tạm dừng khoảng 6,5 nghìn tỷ đồng); hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo lại người lao động (khoảng 3 nghìn tỷ đồng); cho vay chi trả tiền lương ngừng việc cho người lao động qua Ngân hàng Chính sách xã hội (khoảng 16 nghìn tỷ đồng).
Để thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho người dân bị tác động bởi dịch COVID-19, Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất về nguyên tắc triển khai thực hiện ngay gói hỗ trợ nêu trên. Cho phép sử dụng khoảng 19 - 20 nghìn tỷ đồng từ nguồn tăng thu và nguồn kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2019 để thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân. 
Chính phủ cũng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho phép Chính phủ thực hiện ngay và báo cáo Quốc hội cho phép người sử dụng lao động và người lao động tạm dừng đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp tối đa không quá 12 tháng. Sử dụng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không lương với người sử dụng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên và người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong thời gian chờ Quốc hội xem xét, quyết định, cho phép Chính phủ chủ động bố trí nguồn để hỗ trợ các đối tượng này. 
Căn cứ yêu cầu thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách nhà nước, Chính phủ đề xuất được chủ động điều chỉnh đối tượng, mức, thời gian hỗ trợ cho phù hợp. 
Chính phủ báo cáo Quốc hội tình hình tổ chức thực hiện tại Báo cáo đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 
Theo ước tính sơ bộ, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, có 19% doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô; 98% lao động khu vực du lịch, dịch vụ nghỉ việc; 78% lao động ngành vận tải, giầy da, dệt may bị giảm việc, giãn việc hoặc ngừng việc; 98% lao động hàng không tạm nghỉ việc. Hàng triệu người lao động đã và đang bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là lao động giản đơn, thu nhập thấp, không thường xuyên.
Đồng thời, dịch COVID-19 cũng ảnh hưởng lớn tới các đối tượng yếu thế khác như đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo... Dự báo trong tháng 4, tháng 5 dịch bệnh còn phức tạp, ước khoảng 2 triệu lao động ngừng việc, mất việc làm, trường hợp dịch bệnh bùng phát mạnh sẽ có khoảng 3,5 triệu lao động ngừng việc, mất việc làm.  

HOÀNG HÀ