BizLIVE -

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định quy định thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Khoảng 20 triệu người được hưởng chương trình này với trị giá 62.000 tỷ đồng. 

Chính thức ban hành quyết định thực hiện gói 62.000 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19
Ảnh minh họa.
Đây là cơ sở cho việc thực hiện hỗ trợ cho hơn 20 triệu đối tượng bị ảnh hưởng căn cứ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Quyết định quy định rõ điều kiện, thủ tục và thời gian nhận hỗ trợ của từng nhóm đối tượng. 
Cụ thể, đối với nhóm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc hoặc nghỉ không hưởng lương, quyết định nêu rõ các điều kiện để được hưởng hỗ trợ như sau: Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 1/4 - 30/6/2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/4 - 1/6/2020;
Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương;
Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư đến ngày 31/3/2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
Mức hỗ trợ theo quy định của Chính phủ là 1,8 triệu đồng/người/tháng.
Danh sách người lao động thuộc nhóm đối tượng này sẽ do doanh nghiệp lập và cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận trong vòng 3 ngày. Sau đó, doanh nghiệp gửi danh sách cho UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở. Trong vòng 3 ngày làm việc UBND cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh để trong 2 ngày tiếp theo Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách và chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.
Đối với nhóm người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định nêu rõ các điều kiện để được hưởng hỗ trợ, như sau: Có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời điểm ngày 1/4/2020 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;
Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến hết ngày 15/6/2020 nhưng lại không đủ điều kiên hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.
Không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Mức hỗ trợ theo quy định là 1 triệu đồng/người/tháng.
Nhóm đối tượng này sẽ do UBND cấp xã rà soát và xác nhận mức thu nhập, lập danh sách trình UBND cấp huyện thẩm định sau đó trình Chủ tịch UBND trong 2 ngày làm việc để phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ, đồng thời thực hiện chi trả trong vòng 3 ngày làm việc. 
Với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (gọi tắt là lao động tự do), điều kiện để được hưởng hỗ trợ, như sau: Mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 1/4 -30/6/2020; Cư trú hợp pháp tại địa phương;
Thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong những công việc sau: Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách; bán lẻ xổ số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.
Quyết định cũng bổ sung, căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định các đối tượng được hỗ trợ khác ngoài các đối tượng nêu trên từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác.
Theo Nghị quyết của Chính phủ, mức hỗ trợ đối với nhóm đối tượng này là 1 triệu đồng/ tháng.
Trong vòng 5 ngày UBND cấp xã lập danh sách nhóm đối tượng này sau đó công khai danh sách trong vòng 2 ngày trước khi trình UBND cấp huyện thẩm định. Sau 2 ngày thẩm định UBND cấp huyện sẽ trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách, đồng thời chỉ đạo hỗ trợ trong vòng 3 ngày làm việc.
Đối với nhóm hỗ trợ hộ kinh doanh, điều kiện cụ thể là doanh thu do cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2020 dưới 100 triệu đồng, được xác định tại thời điểm ngày 15/1/2020 theo quy định của pháp luật quản lý thuế;
Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/4/2020 theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Mức hỗ trợ theo quy định là 1 triệu đồng/hộ/tháng.
Trong vòng 5 ngày UBND cấp xã xác nhận việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh, niêm yết công khai, tổng hợp báo cáo gửi chi cục thuế. Trong 2 ngày tiếp theo chi cục thuế thẩm định sau đó trình UBND cấp huyện rà soát tổng hợp trong vòng 3 ngày trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh. Trong vòng 2 ngày làm việc, Chủ tịch UBND phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ, đồng thời thực hiện chi trả.
Với nhóm đối tượng là người có công với cách mạng; hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội, quyết định nêu rõ các điều kiện để được hưởng hỗ trợ, như sau:
Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng) trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4/2020.
Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 của địa phương được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận theo chuẩn nghèo quốc gia quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng, trong danh sách hưởng trợ cấp xã hội tháng 4/2020.
Với người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động, điều kiện để được hưởng hỗ trợ như sau:
Có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên;
Đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020.
Đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc.
Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019.
Quyết định cũng nêu rõ quy định việc quản lý nguồn vốn cho vay, chi phí quản lý, xử lý nợ quá hạn và xử lý rủi ro nguồn vốn vay nêu trên.

HOÀNG HÀ