Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây - Mã CK : DHT

  • Doanh thu thuần
  • 583.7 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 11.4 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 13.6%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 2.4%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 2,803.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 1,480,339,509,403 1,207,763,479,859 969,380,486,408 823,294,626,510
Các khoản giảm trừ -24,815,570 -2,322,902,023 -28,808,908,946 -3,240,952,706
Doanh số thuần 1,480,314,693,833 1,205,440,577,836 940,571,577,462 820,053,673,804
Giá vốn hàng bán -1,255,975,960,998 -1,024,671,734,836 -792,220,534,254 -689,838,453,837
Lãi gộp 224,338,732,835 180,768,843,000 148,351,043,208 130,215,219,967
Thu nhập tài chính 11,427,531,972 8,845,276,566 7,538,699,298 4,641,126,358
Chi phí tài chính -11,839,855,907 -9,352,742,956 -8,819,118,507 -7,590,021,337
Chi phí tiền lãi -10,580,880,673 -8,979,692,235 -8,083,462,675 -8,365,125,653
Chi phí bán hàng -70,066,641,669 -58,929,442,994 -55,292,822,560 -49,151,629,647
Chi phí quản lý doanh nghiệp -68,932,107,500 -55,905,781,531 -45,744,840,313 -42,604,800,758
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 87,479,491,236 66,452,515,816 47,265,336,673 35,509,894,583
Thu nhập khác 8,749,815,052 5,756,942,278 3,974,946,338 3,370,662,170
Chi phí khác -476,505,874 -674,845,935 -22,375,802 -307,997
Thu nhập khác, ròng 8,273,309,178 5,082,096,343 3,952,570,536 3,370,354,173
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - 964,856,684
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 95,752,800,414 71,534,612,159 51,217,907,209 39,845,105,440
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -18,646,081,098 -14,734,989,970 -10,913,431,579 -8,420,271,088
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại 32,720,003 439,977,804 175,360,688 114,138,651
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -18,613,361,095 -14,295,012,166 -10,738,070,891 -8,306,132,437
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 77,139,439,319 57,239,599,993 40,479,836,318 31,538,973,003
Lợi ích của cổ đông thiểu số 5,002,390,907 3,441,540,539 3,692,405,008 5,241,372,401
Cổ đông của Công ty mẹ 72,137,048,412 53,798,059,454 36,787,431,310 26,297,600,602
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 7,240 7,966 5,469 4,187
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -