BizLIVE - Tổng doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt đạt 23.098 tỷ đồng (tương đương gần 1 tỷ USD), tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2019. 
Tập đoàn Bảo Việt: 6 tháng doanh thu hợp nhất đạt gần 1 tỷ USD
Ảnh minh họa.
Tập đoàn Bảo Việt (BVH) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 với kết quả khá khả quan.
Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 của Tập đoàn đạt 23.098 tỷ đồng (tương đương gần 1 tỷ USD), tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng tài sản hợp nhất tại 30/6/2020 ước đạt 137.875 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2019. 
Đối với công ty mẹ, tổng doanh thu ước đạt 720 tỷ đồng, hoàn thành 48,4% kế hoạch năm 2020, tổng tài sản ước đạt 18.676 tỷ đồng, tăng trưởng 29,9% so với cùng kỳ năm 2019. 
Về từng mảng kinh doanh, 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của Bảo Việt Nhân thọ 6 đạt 17.027 tỷ đồng, tăng trưởng 14%, trong đó tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 12.800 tỷ đồng, tăng trưởng 8,6% so với cùng kỳ năm 2019. 
Trong khi đó, tổng doanh thu của Bảo hiểm Bảo Việt 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 5.464 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc ước đạt 4.702 tỷ đồng, hoàn thành 50,6% kế hoạch năm 2020. 
Lĩnh vực quản lý quỹ tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng ổn định. Tính đến hết tháng 6/2020, tổng tài sản quản lý của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) đạt 67.605 tỷ đồng, nằm trong top 2 công ty quản lý quỹ có tổng tài sản quản lý lớn nhất tại thị trường Việt Nam. 
Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) ghi nhận mức tăng trưởng 5,79%. Quý II năm 2020, tổng doanh thu của BVF ước đạt 56,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 25,3 tỷ đồng, hoàn thành 67,4% kế hoạch năm.  
Đối với lĩnh vực chứng khoán, trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng doanh thu của BVSC ước đạt 260,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 51,6 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 53,8% và 65,1% kế hoạch năm 2020. 

TRẦN THÚY