BizLIVE - Top 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trên thị trường Việt Nam vẫn là PVI (18,4%), Bảo Việt (18,3%), Bảo Minh (8,6%) PTI (8,6%) và PJCO (6,8%).
BIC vẫn nằm ngoài Top 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ
Ảnh minh họa
Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 của Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) trình đại hội đồng cổ đông ngày 28/3/2017, thị trường bảo hiểm năm 2016 duy trì tăng trưởng tích cực. Doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước tính tăng 22,1% so với năm trước.
Trong đó,doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng 30,5%; doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng 12,5%. Tổng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ năm 2016 ước đạt 35.695 tỷ đồng.
Top 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trên thị trường Việt Nam vẫn là PVI (18,4%), Bảo Việt (18,3%), Bảo Minh (8,6%) PTI (8,6%) và PJCO (6,8%).
BIC vẫn không nằm trong Top 5 doanh nghiệp chiếm thị phần lớn trong mảng bảo hiểm phi nhân thọ, chỉ đứng thứ 8 toàn thị trường với thị phần 4,1%.
Năm 2016, BIC cũng không hoàn thành kế hoạch doanh thu đề ra và chỉ đạt 95,5% ở mức 1.671 tỷ đồng trên kế hoạch là 1.750 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế riêng BIC năm 2016 đạt 137 tỷ đồng (đạt gần 75% kế hoạch) , trong đó lợi nhuận từ kinh doanh bảo hiểm lỗ gần 18 tỷ đồng, lợi nhuận từ đầu tư tài chính đạt 154 tỷ đồng, lợi nhuận khác đạt 1,2 tỷ đồng.
Năm 2017, BIC dự kiến doanh thu phát sinh phí bảo hiểm ở mức 1.900 tỷ đồng và ợi nhuận trước thuế hợp nhất là 186 tỷ đồng.

HOÀNG ANH