BizLIVE - Với mức chi trả này, Bảo Việt dự kiến chi gần 594 tỷ đồng để trả cổ tức.
Bảo Việt chốt ngày chi 8% cổ tức bằng tiền
Ảnh minh họa.
Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng Quản trị về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.
Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 21/10 và đến ngày 10/11, Bảo Việt sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 8%. Với mức chi trả này, Bảo Việt dự kiến chi gần 594 tỷ đồng để trả cổ tức.
Theo BCTC sau soát xét, trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng doanh thu hợp nhất của Bảo Việt đạt 23.076 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2019. 
Tổng tài sản hợp nhất tại 30/6/2020 đạt 137.839 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2019. 
Trong đó, tổng doanh thu công ty mẹ đạt 720 tỷ đồng, hoàn thành tương đương với cùng kỳ năm ngoái. Tổng tài sản công ty mẹ đạt 18.676 tỷ đồng, tăng trưởng 29,9% so với cùng kỳ năm 2019.  
Về từng mảng kinh doanh, 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của Bảo Việt Nhân thọ 6 đạt 17.027 tỷ đồng, tăng trưởng 14%, trong đó tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 12.800 tỷ đồng, tăng trưởng 8,6% so với cùng kỳ năm 2019. 
Trong khi đó, tổng doanh thu của Bảo hiểm Bảo Việt 6 tháng đầu năm 2020 đạt 5.464 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc ước đạt 4.702 tỷ đồng, hoàn thành 50,6% kế hoạch năm 2020. 
Tính đến hết tháng 6/2020, tổng tài sản quản lý của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) đạt 67.605 tỷ đồng, nằm trong top 2 công ty quản lý quỹ có tổng tài sản quản lý lớn nhất tại thị trường Việt Nam. 
Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) ghi nhận mức tăng trưởng 5,79%. Hết quý II năm 2020, tổng doanh thu của BVF đạt 56,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 25,3 tỷ đồng, hoàn thành 67,4% kế hoạch năm.  
Đối với lĩnh vực chứng khoán, trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng doanh thu của BVSC đạt 260,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 51,6 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 53,8% và 65,1% kế hoạch năm 2020. 

TRẦN THÚY